top of page

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

1.ต้องการสร้างบ้านต้องทำอย่างไร

     o กรณีที่ 1 ยังไม่มีแบบก่อสร้าง

        - ลูกค้าสามารถรับบริการออกแบบบ้านโดยสถาปนิก โดยทางเราจะรับข้อมูลความต้องการใช้งานทุกๆด้านและนำมาวางแปลน จากนั้นจึง                         จะขึ้นรูปแบบ 3D แล้วจึงทำการเขียนแบบก่อสร้าง

     o กรณีที่ 2 มีแบบก่อสร้างแล้ว

        - ให้ทางเราเสนอราคาค่าก่อสร้างก่อน แล้วจึงทำสัญญาการก่อสร้าง จากนั้นทางเราจะดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอน้ำขอไฟชั่วคราว แล้วจึง             ดำเนินการก่อสร้าง

2.ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานกี่เดือน

     o ถ้าบ้านเดี่ยวจำนวน 1 - 2 ชั้น ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6 - 8 เดือน 

3.ทางบริษัทมีการแบ่งงวดงานอย่างไรบ้าง

     o กรณีแรกอิงการแบ่งงวดงานตามบริษัท มีประมาณ 6-8 งวด ตามขั้นตอนงานก่อสร้าง 
     o กรณีที่สองอิงการแบ่งงวดงานตามธนาคาร

4.มีการรับประกันผลงานอย่างไร

     o การรับประกันแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

          - รับประกันโครงสร้าง 15 ปี

          - รับประกันงานหลังคา 5 ปี

          - รับประกันงานทั่วไป 2 ปี

5.บริษัทมีช่างประจำหรือไม่

     o เรามีช่างภายใต้การดูแล แยกตามประเภทงาน จำนวน 18 ทีม

bottom of page