top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้งาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่านเป็นหลัก ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประวัติการใช้งาน, เนื้อหาที่ท่านสนใจ, ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก เช่น ชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, รวมถึงข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เช่นข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อใช้งานโปรแกรมบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น แบบบ้านที่สนใจ, การออกแบบต่างๆ เพื่อคำนวณและประมวลผลจัดอันดับ เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรในทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่าน และของกิจการบางส่วนดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้เรา

  2. เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และโซเชียลมีเดีย ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้ตรงกับพฤติกรรมของท่าน และต่อเนื่อง

  3. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร

  4. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสื่อสารการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้บริษัท

การมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)

บริษัทอาจมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในการให้บริการ และอาจให้ผู้ให้บริการภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของเรา ซึ่งผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนเราโดยอิสระ และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิของผู้ใช้บริการ (User's Rights)

ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าในเวลาใดๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการอาจจะยกเลิกการใช้บริการทั้งหมด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการอาจจะขอดู หรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้จากการที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ จากบริษัทฯ โดยการติดต่อบริษัทฯ ที่ info@natureestate.co.th

คำถาม (Inquiries)

หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถาม ข้อร้องเรียน การเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขให้ถูกต้อง หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ info@natureestate.co.th

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายฉบับล่าสุด

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการของเรานี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

การใช้คุกกี้ (Cookies)

Natureestate.co.th ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จดจำรูปแบบการตั้งค่าของผู้ใช้ จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจ เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Natureestate.co.th

เมื่อเข้าใช้บริการ Natureestate.co.th อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้คุกกี้เก็บข้อมูล ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เมนู “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

ข้อตกลงการใช้งาน

การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นๆ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ไม่รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ข่าวสาร บทความ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆในเว็บไซด์ และสื่อต่างๆ ของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัทและกรรมการบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ข้อมูลการใช้งานที่ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

bottom of page